Bộ ghép Cat5 có thể hoạt động với cáp Cat6 không?

Sự khác biệt giữa bộ ghép được che chắn và không được che chắn là gì? Mặc dù khả năng của các bộ ghép không được che chắn làm giảm EMI xuống một tỷ lệ cụ thể, các bộ ghép được che chắn có hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn sự can thiệp như vậy . Ví dụ, các tùy chọn được bảo vệ của cáp Cat5 và Cat6 chứa một lá mỏng giúp chặn EMI một cách hiệu quả. Do đó, các bộ ghép Ethernet được bảo vệ là hoàn hảo cho các mạng tốc độ cao vì … Continue reading Bộ ghép Cat5 có thể hoạt động với cáp Cat6 không?